Noord-Duitsland


Noord-Duitsland is een belangrijke partner voor Noord-Nederland in het bereiken van haar economische doelstellingen. De ligging van Noord-Nederland aan de grens met Duitsland en de Noordzee biedt een aantal goede ontwikkelingskansen. In het bijzonder moet dan gedacht worden aan terreinen als (duurzame) energie en agribusiness waarop Noord-Nederland en Noord-Duitsland beide goed ontwikkeld zijn maar elkaar bovendien op onderdelen kunnen aanvullen.

Daarnaast heeft Noord-Duitsland ook op relatief nieuwe onderwerpen als gezondheidseconomie, Biobased Economy en Sensortechnologie/Robotica veel te bieden. Het belang van Noord-Duitsland als afzetmarkt mag bovendien niet onderschat worden. Noord-Nederland kan profiteren van de kracht van de economie in het aangrenzende Duitsland.


Noord-Duitsland Agenda

Door te investeren in nóg nauwere samenwerking verwachten ze hun concurrentiepositie in Europa verder te kunnen versterken. Om de effectiviteit van deze inspanningen te vergroten heeft het SNN besloten een werkagenda Noord-Duitsland op te stellen. Deze geeft op hoofdlijnen weer welk contact er plaatvindt tussen Noord-Duitsland en Noord-Nederland op bestuurlijk, ambtelijk, maar ook op economisch vlak.

Hieronder staat een overzicht van de bestuurlijke, ambtelijke en economische bezoeken, besprekingen, ontmoetingen over en weer. Bezoeken die voor een breed publiek interessant zijn, staan ook in de agenda op de homepage van de SNN website vermeld.

De actuele Duitsland Kalender leest u hier.Samenwerkingsthema's

De bestuurlijke, ambtelijke en economische bezoeken, besprekingen, ontmoetingen tussen Noord-Nederland en Duitsland vinden in het kader van een aantal thema's plaats, welke hieronder omschreven staan.

Algemeen Bestuur
Om de belangen van Noord Nederlandse belangen goed te kunnen behartigen streeft het SNN naar het verbeteren van de algemene bestuurlijke relaties met de overheden in Noord Duitsland, in het bijzonder met de deelstaten Niedersachsen en Mecklenburg-Vorpommern, en met de steden Bremen en Hamburg. Met dat oogmerk vinden regelmatig uitwisselingsbezoeken plaats, worden culturele manifestaties, conferenties en beurzen georganiseerd of bezocht en bestuurlijke ontmoetingen gearrangeerd. De samenwerkingsmogelijkheden rond de Noord-Nederlandse economische clusters staan daarbij centraal.

Arbeidsmarkt
Zowel Duitsland als Nederland kampt met een deels toekomstig personeelstekort in de techniek en in de zorg. Tegelijkertijd draait de Duitse economie op dit moment beter dan de Nederlandse en liggen daar wellicht kansen voor werkzoekenden. We werken aan een duurzame samenwerkingsrelatie op arbeidsmarktterrein waarbij de grens barrière zo goed mogelijk wordt geslecht. Mobiliteit van werkenden, stageplekken voor scholieren en studenten, kansen voor werkzoekenden zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Randvoorwaardelijk spelen hierbij zaken als erkenning van diploma's, ondersteuning bij het oplossen van praktische knelpunten, taalonderwijs, etc.

Energie
De samenwerking op energiegebied is de afgelopen jaren steeds sterker geworden. Op vraagstukken rondom energiebesparing, opwekking van duurzame energie zoals groen gas en off-shorewind, opslag van energie zoals in power to gas projecten werken we samen. Noord-Nederland heeft een sterke traditie in gas. Niedersachsen eveneens en is in het kader van de Energiewende verder met duurzame energie, maar loopt daarbij ook tegen vraagstukken aan. Hierbij kunnen we elkaar helpen. Kennisinstellingen, clusterorganisaties, bedrijven en overheden spelen een rol.

Healthy Ageing
Noord-Nederland is verkozen tot Europese voorbeeldregio als het gaat om Active and Healthy Ageing. Wij willen deze regio graag uitbreiden over de grens. Deze samenwerking biedt kansen op zowel economisch als maatschappelijk vlak. Patiënten zoeken zorg waar ze die het beste kunnen krijgen en dat kan net zo goed over de grens zijn. Ziekenhuizen bieden dus grensoverschrijdende zorg. En dat is voor meer partijen wellicht een optie. De gebieden langs de grens kennen beiden een verouderende bevolking, deels een wegtrekkende bevolking. Zorg op afstand, E Health, Medische Technologie kunnen hierbij handvatten bieden. Op vraagstukken als infectiepreventie, organisatie van de zorg, betaalbaarheid van de zorg, kunnen we veel van elkaar leren.

INTERREG V A
Het Europese programma INTERREG A is gericht op het versterken van de economische samenhang in grensgebieden in Europa. Het noordelijke grensgebied met Duitsland kent al sinds het begin van de jaren negentig een INTERREG programma. In 2014 gaat het vijfde programma van start. Thema’s van het programma zullen zijn economie, innovatie, natuur en milieu, arbeidsmarkt en onderwijs. Om het programma succesvol te doen zijn werken de noordelijke provincies nauw samen met hun Duitse partners in Niedersachsen. Bovendien worden de kennisinstellingen en het bedrijfsleven bij het programma betrokken. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu/home/

Ruimte en Infrastructuur
De SNN commissie voor stedelijke ontwikkeling en mobiliteit (SOM) behartigt de gemeenschappelijke belangen in Noord-Nederland op het gebied van Ruimte en Infrastructuur. Hieronder vallen onderwerpen als de (verbetering van de) internationale infrastructuur, de bereikbaarheid van het platteland en van de steden, Energie (Noord-Nederland heeft de ambitie een Energyport van nationale en internationale betekenis te zijn) en Water (waterveiligheid en het veiligstellen van voldoende zoet water). Samen met het Rijk wordt een drietal hoofdopgaven uitgewerkt in een gezamenlijke Gebiedsagenda Noord-Nederland. Deze hoofdopgaven zijn: Energyport, Economische structuurversterking en Water.