STINAF II (gesloten voor aanvragen)

Helaas kunt u geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.
Volledigheidshalve geven wij u hieronder enige informatie over de STINAF II.

Doel regeling
Het doel is het stimuleren van activiteiten van bestaande kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en toegankelijkheid.

Voorwaarden regeling
Om in aanmerking te komen voor STINAF II moet uw project voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder is te zien om welke voorwaarden het gaat.
• Alleen bestaande toeristische ondernemers in Fryslân kunnen aanvragen indienen.
• Investeringen zijn nieuw voor uw onderneming of vertegenwoordigen een duidelijk additionele meerwaarde. Meer informatie hierover vindt u hier.
• Onderhoudswerkzaamheden worden niet gesubsidieerd.
• Het aantal arbeidsplaatsen binnen uw onderneming mag niet afnemen.

Subsidiebudget en verdeling
Het subsidiebudget voor de subsidieregeling bedraagt € 3.287.962,-. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal €40.000,- en maximaal €100.000,-.

Volgorde van behandeling
Aan de hand van de publicatielijst loting STINAF II wordt subsidie verleend, totdat het subsidieplafond is bereikt. De overige aanvragen worden afgewezen.

Op dit moment is er voor de eerste 45 aanvragen subsidiebudget beschikbaar. Dit is tot en met projectnummer 061300021 RFU Jachtspecialist op de publicatielijst. Deze 45 aanvragen zullen nu inhoudelijk worden beoordeeld. Indien na inhoudelijke beoordeling mocht blijken dat een aanvraag niet (geheel) voor subsidie in aanmerking komt, dan zal de eerst volgende op de lijst inhoudelijk worden beoordeeld.
Van het verloop van de trekking is door de notaris een notarieel proces-verbaal opgesteld.

Publicatielijst

Publicatielijst loting STINAF II