Innovatie: Kennisontwikkeling 2017


Kennis is een cruciale voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken, processen of verdienmodellen, komt innovatie niet tot stand. De call Kennisontwikkeling 2017 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Voor wie

Wij verwachten binnen deze call met name aanvragen van samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

Welk type projecten

De call biedt subsidie voor twee typen projecten:

1. Voorwaardenscheppende project
Het noordelijke mkb participeert in behoorlijke mate in netwerken. Uit onderzoeken blijkt dat mkb’ers vanuit deze netwerken beperkt komen tot op kennisontwikkeling en innovatiegerichte samenwerkingsprojecten. Er zijn hier verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Zo zijn veel netwerken niet opgericht om aan kennisuitwisseling te doen. Weer andere netwerken beperken zich slechts tot de koplopers binnen het mkb.

We zoeken projecten gericht op het anders benutten en beter verbinden van bestaande netwerken en netwerkstructuren, die het mkb als doelgroep hebben. Deze verbeteringen moeten ervoor zorgen dat de netwerken zich meer gaan focussen op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en het doorvoeren van innovaties. Verbeteringen kunnen bijvoorbeeld zitten in het toevoegen van specifieke competenties (zoals creativiteit, innovativiteit en het combineren van kennisgebieden), het anders benutten van netwerken en het onderling verbinden van netwerken over sectorgrenzen heen. In de bijzondere situatie dat netwerken aantoonbaar ontbreken en noodzakelijk zijn om de innovatie-infrastructuur van het mkb te versterken, kan het ook gaan om het ontwikkelen van nieuwe netwerken. Het gaat dan om laagdrempelige netwerken en om netwerken over sectorgrenzen heen.

Voorwaardenscheppende projecten geven een antwoord op de vraag: hoe komen we van netwerken tot op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten? Hoe zorgen we ervoor dat voor meer en meer mkb-bedrijven innovatie een integraal en strategisch onderdeel van de bedrijfsvoering gaat worden?

2. Kennisontwikkelingsproject
Behalve voor voorwaardenscheppende maatregelen biedt de call Kennisontwikkeling 2017 ook subsidiemogelijkheden voor concrete kennisontwikkelingsprojecten. Het gaat om projecten die zich richten op kennisontwikkeling, zijnde een onderzoeksproject of andersoortig project waarin kennisuitwisseling centraal staat.

Kennisontwikkelingsprojecten bevinden zich in de kern nog wat verder van de markt; in het stadium voorafgaand aan valorisatie en demonstratie (TRL 3-4). Binnen het project dienen minimaal twee partijen met elkaar samen te werken, waaronder minimaal één mkb-onderneming. Het project dient een sterk onderscheidend karakter en een perspectief op innovatie te hebben. Het onderscheidende karakter kan bijvoorbeeld zitten in het onderzoek zelf, bijvoorbeeld de bijzondere maatschappelijke betekenis die de resultaten kunnen hebben.

Het onderscheidende element kan ook zitten in de samenwerking ‘an sich’, als het bijvoorbeeld gaat om kleine mkb'ers die tot nu toe nauwelijks bereikt worden. Innovatie kan komen van de nieuwkomer die met een andere kijk op de zaak zorgt voor nieuwe inzichten en werkwijzen.

Wilt u een nadere toelichting op het type projecten dat wij binnen de call Kennisontwikkeling zoeken? Raadpleeg het spoorboekje!

BudgetBelangrijke aandachtspunten

  • Voor Kennisontwikkeling 2017 geldt dat projecten niet verplicht worden om binnen een specifiek staatssteunkader te vallen. U dient in uw projectplan een uitgebreide staatssteunanalyse op te nemen waarin u motiveert of subsidieverlening zou leiden tot staatssteun. In het geval er sprake zou zijn van staatssteun dient u aan te geven of de projectactiviteiten onder een specifiek staatssteunkader kunnen worden geschaard (zodat het aangemerkt kan worden als geoorloofde staatssteun), welke dit is/zijn en waarom. Het type kosten dat subsidiabel gesteld kan worden, is sterk afhankelijk van het gekozen vrijstellingskader (of de optie: geen staatssteun).
  • Uw project dient zich te richten op minimaal een van de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen.
  • De looptijd van het project is maximaal 3 jaar na afgifte van de verleningsbeschikking.

Vergelijking met eerdere openstelling

Deze call is de opvolger van een eerdere call kennisontwikkeling in 2016. Er is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige openstelling. Zo zijn er twee inhoudelijke beoordelingscriteria toegevoegd en ‘innovativiteit’ en ‘businesscase’ en is de puntenverdeling per criterium aangepast. Tevens is er binnen het type ‘kennisontwikkelingsproject’ nu ook ruimte voor kleinere projectconsortia en hoeven de projectresultaten niet per se meer voor een groot aantal partijen bruikbaar te zijn. Ook is de openstellingsperiode aanmerkelijk verlengd en is de toelichting op de uitvoeringsregeling verder uitgebreid.

Wanneer?

Aanvragen kan van 3 februari tot en met 1 december 2017.


Project uitgelicht

Juha Hijmans, Motion Lab: “Wij ontwikkelen technologie, die de kwaliteit en reproduceerbaarheid van afwikkelcorrecties sterk zal verbeteren. Zonder subsidie zou het onderzoek en de ontwikkeling niet mogelijk zijn geweest”


Meer weten

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

Als u een uitgewerkt projectidee heeft waarbij u raakvlakken ziet met de call Kennisontwikkeling 2017, dan gaan wij uiteraard graag hierover met u in gesprek. Bel met (050)522 4900 of vul het onderstaande formulier in

Verordening, wet- en regelgeving

De call Kennisontwikkeling 2017 wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kijk voor de verordening, toelichting en relevante wet- en regelgeving op de pagina Regeling en toelichting.