Haalbaarheidsproject


Wilt u als MKB-onderneming overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wilt u eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij een haalbaarheidsproject mogelijk om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij u ook antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat u op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling.

Binnen een haalbaarheidsproject is het ook mogelijk dat u het onderzoek zelf uitvoert. U hoeft dus niet persé een kennisinstelling of een adviesorganisatie in te schakelen.

Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling
Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject bestaat uit ten minste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.


Subsidiepercentage- en bedragDe stappen in het subsidietraject


Aanvraag
Bij de aanvraag dient u de volgende stukken mee te sturen:
 • Projectplan conform het format
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van uw IBAN
 • Offerte(s) van de derde partijen (indien u een derde gaat inschakelen)
 • Machtigingsformulier (indien uw aanvraag via een subsidieadviseur loopt)
 • Ondertekening
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen (indien uw onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen)

Bevoorschotting
Indien het verleende subsidie bedrag minder dan € 25.000,00 bedraagt, dan ontvangt u binnen drie weken na de verleningsbeschikking het volledig verleende subsidiebedrag.

Bedraagt het verleende subsidie € 25.000,00 of meer dan kunnen wij u een voorschot verlenen in de volgende gevallen:
 • Nadat wij van u een schriftelijke verklaring hebben ontvangen dat u met de uitvoering van het project begonnen bent. U ontvangt een eerste voorschot van 50%;
 • Nadat wij van u een schriftelijke verklaring hebben ontvangen dat het project voor meer dan 50% is uitgevoerd. U ontvangt een tweede voorschot van 30%.

Vaststelling
Bij vaststelling dient u de volgende stukken aan te leveren:
 • Een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Of een rapport;
 • En een samenvatting van het project dat aantoont dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat voldaan is aan de subsidie verbonden verplichtingen;
 • Heeft u kosten aan eigen uren gemaakt, dan ontvangen wij graag een urenadministratie.