MIT-regeling 2017


Het subsidieloket van de MIT 2017 is per 8 september 2017 gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.


De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten.

Voor wie is de MIT?

De MIT-subsidie is voor mkb-bedrijven die gevestigd en actief zijn in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Waarvoor is de subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor een innovatie-adviesproject of een haalbaarheidsproject.

Innovatie-adviesproject
Wilt u als mkb-onderneming een nieuw product, dienst of productieproces ontwikkelen of vernieuwen, maar u zit met een kennisvraag die u niet zelf kunt beantwoorden? Dan is het bij een innovatie-adviesproject mogelijk een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie in te schakelen die u adviseert over een toepassingsgerichte kennisvraag dan wel adviseert over en begeleid bij de marktintroductie van een nieuw product of een nieuwe dienst. Het advies kan technisch, organisatorisch of economisch van aard zijn.

De in redelijkheid te maken kosten voor het inschakelen van een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voor advies al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, zijn subsidiabel.

Haalbaarheidsproject
Wilt u als mkb-onderneming overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wilt u eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij een haalbaarheidsproject mogelijk om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij u ook antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat u op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling.

Binnen een haalbaarheidsproject is het ook mogelijk dat u het onderzoek zelf uitvoert. U hoeft dus niet persé een kennisinstelling of een adviesorganisatie in te schakelen.

Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling
Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject bestaat uit ten minste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie. Wij hebben subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Maar wat is dit nou eigenlijk? Bekijk onderstaande video voor meer uitleg!Hoeveel subsidie kan een aanvrager ontvangen?
Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Het project levert een bijdrage aan een maatschappelijk belang
  • Het project valt binnen één van de onderstaande negen topsectoren

- Agri&Food
- Chemie
- Creatieve Industrie
- Energie
- High Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT
- Life Science & Health
- Logistiek
- Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
- Water

  • De werkzaamheden die betrekking hebben op het project zijn nog niet gestart voor ontvangst van de aanvraag
  • Er is geen verplichting aangegaan met een derde partij voor ontvangst van de aanvraag
  • Het project heeft betrekking op een nieuw product, dienst of productieproces of een aanmerkelijke vernieuwing daarvan
  • Uw onderneming is niet in moeilijkheden
  • U heeft in hetzelfde kalenderjaar nog niet subsidie ontvangen op grond van deze regeling


MIT-subsidie aanvraag

Aanvragen kan tot en met 7 september 2017. Het loket is inmiddels gesloten.

Meer weten?

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

Als u een projectidee heeft waarbij u raakvlakken ziet met de MIT 2017, dan gaan wij uiteraard graag hierover met u in gesprek.

(050) 522 4908


Verordening wet- en regelgeving

De MIT wordt mogelijk gemaakt door Ministerie van Economische Zaken. Zodra de verordening en toelichting zijn vastgesteld, kunt u deze vinden bij Regeling en toelichting.