Innovatie: VIA 2017


De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Ondernemers met een innovatief idee voor een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst kunnen subsidie ontvangen voor ontwikkelingskosten.

Innovatief idee?

Heeft u een innovatief idee? Wij hebben subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Maar wat is dit nou eigenlijk? Bekijk onderstaande video voor meer uitleg!


Voor wie is de VIA?

De VIA-subsidie is voor mkb-bedrijven die gevestigd en actief zijn in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Waarvoor is de subsidie?

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor de kosten van het ontwikkelen van een nieuw product: voor de inhuur van professionals en loon- en materiaalkosten. Ook het vernieuwen van producten, procedés en diensten kunnen onder de VIA vallen. Voorwaarde: de innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang.

Een deel van het subsidiegeld van de VIA is voor projecten die bijdragen aan CO2-reductie. En mkb’ers die hun krachten bundelen binnen een project, kunnen meer subsidie ontvangen.

Bij uw aanvraag geeft u daarom aan of het gaat om een:
1. Individueel project
2. individueel project gericht op koolstofarme economie (CO2-reductie)
3. Samenwerkingsproject
4. Samenwerkingsproject gericht op koolstofarme economie (CO2-reductie)

Wat is een samenwerkingsproject?
Twee of meer mkb-ondernemingen werken samen in het project. Het is niet toegestaan dat een onderneming meer dan 70 procent van de kosten voor haar rekening neemt.

Wat is een project gericht op koolstofarme economie?

Het project draait om de ontwikkeling van een koolstofarme technologie en het levert een bijdrage aan het verlagen (reduceren) van koolstofdioxide (CO2) en broeikasgassen.

Hoeveel subsidie kan een aanvrager ontvangen?U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van:
  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren
  • Materialen die onderdeel zijn van een prototype
  • Huur van apparatuur en uitrusting.

Loonkosten van medewerkers of de bijdrage in eigen uren worden berekend door het aantal aan het project bestede uren te vermenigvuldigen met een volgens één van de volgende methodieken berekend tarief:
1. Een per medewerker bepaald individueel uurtarief
2. Eigen arbeid. Indien er geen sprake is van een dienstverband wordt er geacht geen sprake te zijn van loonkosten.

Weet u niet welke methodiek u moet gebruiken? Het onderstaande schema kan u daarbij helpen.

Stroomschema loonkosten

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderozek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan;
  • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.


Meer weten?

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

(050)522 4908


Verordening, wet- en regelgeving

De VIA 2017 wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Kijk voor de verordening, toelichting en relevante wet- en regelgeving op de pagina Regeling en toelichting.