Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020

De Noordelijke Innovatieagenda betreft een gezamenlijke, noordelijke koers voor het benutten van onderzoek, het realiseren van innovaties en het stimuleren van ondernemerschap. De huidige maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid, voedsel, water en duurzame energie zijn het vertrekpunt voor het werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan economische groei, werkgelegenheid en welbevinden in Noord-Nederland. We bouwen hiermee voort op de al aanwezige kwaliteiten, clusters en kenniscentra in Noord-Nederland.

Met deze agenda legt Noord-Nederland de lat hoog. In het Europa van 2020 willen we ons als regio ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige regio die bekend staat om de vernieuwende manier waarop we maatschappelijk en economisch voordeel behalen uit innovatie op het gebied van gezond leven en duurzame productie in een aantrekkelijke omgeving.

De Noordelijke Innovatieagenda is niet in beton gegoten. Het is een dynamische en open agenda, waarmee we snel en adequaat in kunnen spelen op nieuwe (markt)omstandigheden. De agenda is uitgewerkt langs drie investeringslijnen.

De Investeringslijnen


Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
Dit voorjaar zijn we op basis van verschillende sessies, waarin het bedrijfsleven samen met de kennisinstellingen in de lead zijn geplaatst, gekomen tot een aantal eerste oplossingsrichtingen. We zetten in op verbreding en verbinding in ketens en tussen sectoren en technologieën om zo een hoger rendement op onze gezamenlijke investeringen te behalen.

De Innovatieagenda vormt hiermee een open uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om te investeren in nieuwe ketens, producten en markten op basis van beschikbare kennis, waarin de afgelopen jaren reeds veel is geïnvesteerd. Het gaat er nu om die kennis productief te maken en om te zetten in nieuwe business.

Krachtig mkb
Om tot innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen en tegelijkertijd economisch rendement te behalen is meer nodig. De belangrijkste pijler onder onze noordelijke economie en arbeidsmarkt is het brede mkb. Hoe krachtiger, innovatiever en meer internationaal georiënteerd dit mkb is, hoe beter zij in staat zijn nieuwe kennis op te doen en dit om te zetten in nieuwe business en werkgelegenheid. Door aanvullend breed in te zetten op het mkb versterken we de regionale economie en vergroten we het potentieel aan bedrijven dat een bijdrage kan leveren aan de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien.

Vernieuwen innovatie-ecosysteem
Om de innovatie-ambities waar te kunnen maken is een omgeving nodig die bedrijven verankert in Noord-Nederland en uitnodigt tot innovatie. Een omgeving waar relevante netwerken en kennis worden ontsloten, met een goed functionerende arbeidsmarkt en waar nieuwe producten worden ontwikkeld in goed samenspel met de samenleving (living labs). Dit vraagt om vernieuwing van het noordelijke innovatie-ecosysteem in lijn met de aanbevelingen van de WRR (rapport: Naar een lerende economie) en de SER Noord-Nederland (advies: Mkb en Innovatie).Downloads

Blader door de Noordelijke Innovatieagenda:Of bekijk en download de Noordelijke Innovatieagenda en het bijlagenboek als PDF:

Noordelijke Innovatieagenda - versie januari 2015

Bijlagenboek Noordelijke Innovatieagenda - versie januari 2015